Contact Us

Telephone: +973 1771 3408
Fax: +973 1771 0720
E-mail: bahpest@batelco.com.bh


PO. Box 26248, Shop #22,
Bldg 404 (Sabha Building),
Shaikh Isa Avenue, Block 327,
Adliya, Kingdom of Bahrain.